טליתות באריגת ז'קרד

ירושלים
שבעת המינים
משי רגיל
משי ציון פז
חומה